Privacybeleid

Privacybeleid

Flexibel tot in detail

Privacybeleid

Hazeleger Metaalbewerking B.V. verwerkt persoonsgegevens van klanten en van contactpersonen bij relaties met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
Hazeleger Metaalbewerking B.V. verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van zijn bedrijfsdoeleinden:
- engineering, productie, levering en/of montage van bewerkte metalen en
- financiële en fiscale bedrijfs- en personeelsadministratie.

Gegevens die kunnen worden verwerkt zijn persoonsgegevens van contacten met organisaties; zowel van klanten als van relaties. In het geval van opdrachten aan Hazeleger Metaalbewerking B.V., worden ook (wettelijke) financiële en contactgegevens daaraan gekoppeld. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met toeleveranciers en onderaannemers van Hazeleger Metaalbewerking B.V.

Hazeleger Metaalbewerking B.V. kan tot haar beschikking staande persoonsgegevens verder gebruiken door, per post of via e-mail, berichten te sturen of personen te contacteren om relaties en klanten op de hoogte houden van ontwikkelingen met betrekking tot de AVG of tot Hazeleger Metaalbewerking B.V.

Personen kunnen zich altijd uitschrijven (“unsubscribe”) voor het ontvangen van berichten of aangeven geen contact (meer) te willen onderhouden.

BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Hazeleger Metaalbewerking B.V. gaat zorgvuldig met gegevens om en bewaart deze gegevens goed en veilig, tot er een verzoek komt om de gegevens te wissen of naar inzicht van Hazeleger Metaalbewerking B.V. uit het bestand te verwijderen.

Persoonsgegevens worden tenminste de wettelijke termijn bewaard, nadat een opdracht is verstrekt. Gegevens van relaties worden bewaard voor zolang de relatie naar oordeel van Hazeleger Metaalbewerking B.V. relevant is.

Om te kunnen controleren of een Persoon op een eerder moment niet reeds een verzoek tot verwijdering heeft ingediend wordt, bij verwijdering op verzoek, zijn/haar email-adres in een apart bestand bewaard. Bij voorkomende gelegenheden wordt daarmee gecontroleerd of Betrokkene niet onbedoeld in een verwerking wordt meegenomen. Dat bestand wordt uitsluitend geraadpleegd voor dat doel.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Medewerkers en associees van Hazeleger Metaalbewerking B.V. dragen optimale zorg voor de gegevens onder hun beheer en hebben geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever of kandidaat aan hem/haar wordt toevertrouwd.

Hazeleger Metaalbewerking B.V. past technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe, om de gegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen data-gegevenslek (inbreuk). Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische (ICT-)ontwikkelingen.

Bij het constateren van een data-gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er zonodig melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

RECHT OP INZAGE
Personen waarvan gegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de gegevens die wij van hen verwerken.

RECHT OP AANPASSING OF VERWIJDERING
Indien van een persoon de gegevens onjuist of veranderd zijn, zal Hazeleger Metaalbewerking B.V. deze, op verzoek, corrigeren. Indien een persoon aangeeft te willen worden gewist, zal dat door Hazeleger Metaalbewerking B.V. uit alle bestanden worden gedaan. Betrokkene wordt daarvan op de hoogte gesteld.

INTREKKING VAN TOESTEMMING, RECHT OP BEZWAAR, BEPERKING EN OVERDRACHT
Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van zijn/haar gegevens. Personen hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen gegevens aan een gelieerde partij of verwerker.

COOKIES
Hazeleger Metaalbewerking B.V. maakt geen gebruik van Cookies op haar website. Plaatsing van eventuele cookies na een bezoek van haar site door gebruik van het internet of door het gebruik van sommige browsers, valt buiten haar invloed.

KLACHTENRECHT
Personen hebben het recht om bij de Autoriteit persoonsgegevens een klacht in te dienen over verwerking van hun gegevens.

WIJZIGINGSCLAUSULE
Hazeleger Metaalbewerking B.V. behoudt zich het recht voor om het huidige privacy-statement te wijzigen, mits binnen de regels van de AVG. Op https://Hazelegermetaal.nl is op elk willekeurig moment het op dat moment geldende Privacy Statement te raadplegen.

CONTACTGEGEVENS
Voor informatie over of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, kan contact opgenomen worden met de heer C. Hazeleger.
(kees@hazelegermetaal.nl, +31-318 57 01 13)

Weten wat mogelijk is?

Mail ons

of bel met ons 0318 5701 13

Vraag gratis onze folder aan met uitleg over de mogelijkheden.

Aanvragen

of bel met ons 0318 5701 13